Nytt hydrogenanlegg vil bety opp mot 400 årsverk i Bodø

KPB har regnet på hva det planlagte hydrogenanlegget på Langstranda vil bety av ny økonomisk aktivitet og arbeidsplasser. Analysen viser at GreenHs prosjekt vil skape opp mot 800 årsverk, der halvparten av disse vil havne i Bodø eller Salten.

– Vi har fått KPB til å regne på virkningene av anlegget vårt, og nå ser vi at dette kan få stor betydning for Bodø. GreenH vil legge vekt på bruk av lokale leverandører både i anleggsfase og når anlegget kommer i produksjon. For oss er det viktig med lokal og bærekraftig produksjon og distribusjon av hydrogen. Vi vil utnytte alle ressurser og biprodukter, og gi mest mulig tilbake til Bodø og Salten, sier Ida Synnøve Bukkholm, forretningsutvikler i GreenH.

Ida Synnøve Bukkholm, forretningsutvikler i GreenH.

I følge innovasjons- og analyseselskapet KPBs analyse vil de totale sysselsettingsvirkningene for GreenH Bodø være på 700 årsverk.​ Inkluderer man også utbygging av anlegg for oksygen og varme, økes sysselsettingsvirkningene til over 800 årsverk nasjonalt.

Carl Erik Nyvold, teamleder for analyse i KPB

– En stor andel av disse virkningene vil oppstå i Bodø og Salten-regionen. Utbygging og drift av hydrogenfabrikken er ventet å gi 320 årsverk lokalt, og inkluderes anlegg for varme og oksygen er det beregnet sysselsettingsvirkninger i størrelsesorden 370 årsverk. Det vil si at nærmere halvparten av sysselsettingsvirkningene er ventet å komme lokalt, sier Carl Erik Nyvold, teamleder for analyse i KPB.

Bodø-entreprenøren Moldjord Bygg- og Anlegg og GreenH har vært i en samspillsfase over tid med tanke på bygging av anlegget. I dag har Moldjord 65 ansatte.

– Et prosjekt av denne størrelsesorden vil bety svært mye for oss, spesielt i den utfordrende markedssituasjonen vi er inne i. For oss vil det bety at pilene snur oppover, og vi vil få en normalisering av markedssituasjon, slik at vi kan opprettholde aktiviteten på det nivået vi ønsker. Vi vil få snudd utviklingen tilbake til der den var før pandemi og krigen i Ukraina, sier Finn Nikolaisen, daglig leder i Moldjord.

Finn Nikolaisen, daglig leder i Moldjord

Virkninger både i anleggs- og driftsfase
Regnestykket til KPB er todelt der én del går på anleggsfasen og den andre delen på driftsfasen.

– Det er spesielt innenfor næringsgruppene industri og bygg og anlegg hvor de fleste årsverkene forbundet med anleggsfasen kommer.  Både industri og bygg og anlegg inkluderer en rekke fagdisipliner. Teknisk tjenesteyting vil også ha en del direkte leveranser til prosjektet, forteller Nyvold i KPB

Det er ventet at anleggsfasen til hydrogenfabrikken i Bodø gir en sysselsettingseffekt på om lag 380 årsverk i Norge. ​ Inkluderes arbeidet med anleggene for oksygen og varme blir det totalt 410 årsverk.

Det er ventet 16 – 20 årsverk årlig i sysselsettingsvirkninger i driftsfase. Om lag 60 prosent av disse er ventet å komme lokalt. Tar man i betraktning at det planlegges for 20 års levetid på hydrogenfabrikken vil sysselsettingsvirkningene i driftsfase summere seg til over 300 årsverk.

Prosjektet kan bli en katalysator for Bodø
GreenH ønsker å bygge opp ledende kompetanse i Bodø, og er også opptatte av virkningene som kommer ut over det som ikke kan tallfestes.

– Vi ønsker å bidra til at Bodø blir en hydrogenhub i Norge og Nord-Europa, med alt det innebærer. Hydrogenanlegget kan for eksempel bidra til at Bodø aktualiseres som testbase for fremtidens grønne luftfart, og det vil kunne gjøre det mer interessant for Bodø-ungdom å ta ingeniørutdanninger innen grønn energi, sier Bukkholm.

KPB understreker at prosjektet også kan ha en rekke andre effekter som ikke er mulig å kvantifisere. Eksempelvis kan GreenH sin hydrogenfabrikk tiltrekke seg andre bedriftsetableringer og bidra til investeringer i øvrig næringsliv, sier Nyvold i KPB.

Etableringen av hydrogenfabrikken har et budsjett på 1 milliard kroner. Av dette er det ventet at norske leveranser utgjør i overkant av 600 millioner kroner. Lokale leveranser estimeres til om lag 370 millioner kroner. ​

Nøkkelfakta om prosjektet: 

  • Lokalprodusert hydrogen til fartøy, veitrafikk, industri og den nye flyplassen. Anlegget vil ha en kapasitet på 6-10 tonn hydrogen per dag
  • 60 m kai i tilknytning til fabrikken hvor fartøyene enkelt kan bunkre hydrogen
  • Fra tankene overføres hydrogenet til et bunkringsanlegg/tårn på bryggen. Ny teknologi for bunkring direkte fra anlegget
  • Elektrolyseprosessen produserer hydrogen, oksygen og varme med vann og fornybar strøm som innsatsfaktorer
  • I produksjon av grønt hydrogen via elektrolyse oppstår det varme som må fjernes. Sjelden utnyttes denne ressursen, og GreenH planlegger å overføre denne til fjernvarmeanlegg og gi varme til den nye bydelen og flyplassen som kommer i Bodø.  
  • De store mengdene med oksygen som skapes i produksjonsprosessen kan være nyttig for omliggende oppdrettsnæring.
  • De direkte årsverkene vil i all hovedsak oppstå i Bodø, mens virkningene ut over landsdelen i større grad vil være indirekte årsverk og konsumeffekter. ​
  • Et anlegg i denne størrelsesorden krever mengder spesialutstyr som må kjøpes fra utland. Anleggsarbeidet vil i stor grad utføres av lokale entreprenører.

Legg igjen en kommentar

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.