Drivstoff
for fremtiden

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner.

Hva vi gjør

GreenH utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft. Vi kan levere grønn hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet.

Det ligger store muligheter og miljøgevinster i å utnytte hydrogen som en energibærer, men uten en infrastruktur for produksjon og leveranse er det vanskelig for bedrifter og samfunnet å utnytte disse gevinstene.

Ved å etablere hydrogenproduksjon nær forbruket, reduseres transportkostnader og utslipp i forbindelse med transport.

GreenH Illustrasjon
GreenH Illustrasjon

Hvorfor hydrogen er fremtiden

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s Energy Transition Outlook rapport fra 2022 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen.

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2millioner tonn Co₂-ekvivalenter. Hydrogen tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er fremtiden.

Nyheter

Her finner du nyheter om GreenH og våre offisielle prosjekter

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.