Drivstoff
for fremtiden

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner.

Hva vi gjør

GreenH er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen fra fornybar energi. ​

GreenH utvikler, bygger og drifter produksjonsanlegg for grønt hydrogen.​

Vi skal etablere et nettverk av knutepunkter for hydrogensproduksjon, lokalisert nærmest mulig sluttbrukerne. Dette vil gi reduserte transportkostnader, og reduserte CO2-utslipp både ved produksjon, transport og anvendelse

GreenH Illustrasjon
GreenH Illustrasjon

Hvorfor hydrogen er fremtiden

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s Energy Transition Outlook rapport fra 2022 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen.

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2millioner tonn Co₂-ekvivalenter. Hydrogen tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er fremtiden.

Les mer

Nyheter

Her finner du nyheter om GreenH og våre offisielle prosjekter

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.