Drivstoff
for fremtiden

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner.

Hva vi gjør

GreenH utvikler infrastruktur for hydrogen og produksjon av hydrogen fra vannkraft. Vi kan levere grønn hydrogen til tog, ferge og tungtransport over hele landet.

Det ligger store muligheter og miljøgevinster i å utnytte hydrogen som en energibærer, men uten en infrastruktur for produksjon og leveranse er det vanskelig for bedrifter og samfunnet å utnytte disse gevinstene.

– Morten S Watle, Daglig leder GreenH
fossefall

Hvorfor hydrogen er fremtiden

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s Energy Transition Outlook rapport fra 2019 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen.

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2millioner tonn Co₂-ekvivalenter. Hydrogen tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er fremtiden.

Kontakt oss

GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

Ta gjerne kontakt for en samtale.