Hvem er GreenH

Gjennom å utvikle grønn infrastruktur for Hydrogen skal GreenH lede skiftet som muliggjør et lavutslippssamfunn for kommende generasjoner

GreenH er et norsk selskap som utvikler infrastruktur for produksjon og distribusjon av grønt hydrogen fra fornybar energi. Selskapet er engasjert i prosjekter rettet mot å bygge, eie og drive produksjonsanlegg for hydrogen for maritim sektor, transport og industri. Selskapet skal etablere et nettverk av knutepunkter for hydrogensproduksjon, lokalisert nærmest mulig sluttbrukerne. Dette vil gi reduserte transportkostnader, og reduserte CO2 utslipp både ved produksjon, transport og anvendelse.

Hvorfor GreenH

Produksjon av hydrogen gjennom elektrolyse krever vann og elektrisitet. Vannkraft tilbyr udiskutabel grønn kraft med naturlig tilgang til vann, og i Norge har vi rikelig med vannkraft.

Sammen med våre eiere Infranordic AS og samarbeidspartnere Blåfall AS, har vi mer enn ti års erfaring med å utvikle, prosjektere, og drifte vannkraftverk i Norge. Vi har i tillegg et sterkt team med lang industriell kompetanse fra LNG og olje- og gass- sektoren.

Sammen gjør dette oss godt rustet til å lede etableringen av en infrastruktur for hydrogen tuftet på fornybare kraftkilder.

Hvorfor fokuserer GreenH på grønt hydrogen?

Miljøgevinsten fra hydrogen avhenger også av hvordan hydrogenet blir produsert.

Grått hydrogen

Hydrogen produsert fra ikke fornybare kilder. Dette kan for eksempel være gassreformasjon av naturgass eller gassifisering av brensel. Gassreformasjon har en negativ miljøeffekt i selve reformasjonen (ca 7kg Coe pr Kg H₂ produsert¹ og et totalkarbonfotavtrykk på 10-14kg CO₂e pr Kg H₂.²

Blått hydrogen

Hydrogen produsert fra ikke fornybare kilder, men utslippet av Co₂e reduseres gjennom CO₂ fangst og lagring (CCS). Ved CCS kan utslippet av CO₂e fra gassreformasjon og gassifisering reduseres med 50-95%.

Grønt hydrogen

Hydrogenproduksjon basert på fornybare kilder. Dette kan for eksempel være hydrogen produsert ved elektrolyse med kraft fra sol, vind eller vann som innsatsfaktor. Totalt karbonfotavtrykk vil være mindre enn 1 kg pr kg H₂.³

(¹) Princeton University 1997, (²) f DNV GL Rapportnr 2009-0039 (³) DNV GL Rapportnr 2009-0039

Hvorfor fokuserer GreenH på lokalprodusert hydrogen?

Det er mange fordeler ved å produsere hydrogen i nærheten av etterspørselen.

Ved å eliminere transport av hydrogenet, unngår vi høye transportkostnader og utslipp i forbindelse med frakt. Det er i tillegg gode muligheter til å tilpasse produksjonsstedet ved å utnytte restproduktene, oksygen og restvarme, noe som bidrar til en mer konkurransedyktig hydrogenpris.

Grønnere hydrogen finner man ikke!

¹ Et estimat på 3 gram Co₂ pr Kwh produsert fra vannkraft* (østlandsforskning 2015) og 45.6 kWh pr kg H₂ produsert ved elektrolyse ≈ 0.14 kg Co₂e pr kg H₂ produsert.

Hvordan gjør vi det?

Vi baserer alt vi gjør på tre prinsipper.

Udiskutabelt Grønn

Alt vi gjør skal gi et bedre miljø

Sluttbruker er sjefen

Alt vi gjør tar utgangspunkt i kundenes behov

God økonomi

Alt vi gjør må gi minst like god økonomi som i dag.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.