Hvorfor hydrogen er fremtiden

Det eksisterer hydrogenteknologi som muliggjør nullutslipp og virkeliggjør klimamålsetningene, men vi er avhengig av at noen tilgjengeliggjør hydrogen som energibærer til forbrukere for at dette skal ha en effekt. 

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s Energy Transition Outlook rapport fra 2022 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen.

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Hydrogen tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er fremtiden.

Vi må handle nå for å nå klimamålsetningene

  • Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen på mindre enn 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C (Parisavtalen)
  • Norge har et mål om at klimagassutslippene i 2030 reduseres med 50-55 prosent sammenlignet med 1990-nivå.
  • EUs klimamål for 2040 tilsier 90 prosent kutt i klimagassutslipp sammenlignet med 1990-nivåer
  • De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri og transport. Ved å tilgjengeliggjøre hydrogen til industri og transportsektoren bidrar vi aktivt til å nå disse målene.

Hydrogen brenselceller slipper kun ut rent vann

I en hydrogenbrenselscelle reagerer hydrogenmolekylet (H₂) med oksygenet (O) som finnes naturlig i luften og danner vann (H₂O). I denne reaksjonen frigjøres energi som omdannes til elektrisk strøm som igjen kan drifte en elektrisk motor.

Hydrogen kan på denne måten fungere som et batteri, ikke som drivstoff i en forbrenningsmotor. Det eneste utslippet er det rene vannet som oppstår i reaksjonen. Det kaller vi nullutslipp!

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.