Hydrogen er fremtiden

Det eksisterer hydrogenteknologi som muliggjør nullutslipp og virkeliggjør klimamålsetningene.

vannbobler

Hvorfor hydrogen er fremtiden

Vi trenger et taktskifte om vi skal unngå klimagasseffekter som har store miljømessige konsekvenser. Skifte fra fossile til alternative energikilder skjer, men ikke fort nok. DNV GL’s Energy Transition Outlook rapport fra 2019 konkluderer med at til tross for at teknologien eksisterer så vil vi med dagens utvikling ikke nå klimamålene fastsatt i Parisavtalen.

Bare i Norge slipper landtransport hvert år ut mer enn 2millioner tonn Co₂-ekvivalenter. Hydrogen tilbyr et alternativ som kan kutte dette utslippet til tilnærmet null. Derfor sier vi at hydrogen er fremtiden.

Vi må handle nå for å nå klima målsetningene

 • Økning i den globale gjennomsnittstemperaturen på mindre enn 2°C sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5°C (Parisavtalen)
 • Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005 (Granavolden plattformen)
 • Tunge dieselkjøretøy i Norge slipper hvert år ut 2,586,000 tonn CO₂ ekvivalenter
  Hydrogenteknologi for nullutslipp eksisterer

  Farkoster med Hydrogen Brenselceller slipper kun ut rent vann

  I en hydrogenbrenselscelle reagerer hydrogenmolekylet (H₂) med oksygenet (O) som finnes naturlig i luften og danner vann (H₂O). I denne reaksjonen frigjøres energi som omdannes til elektrisk strøm som igjen kan drifte en elektrisk motor.

  Hydrogen kan på denne måten fungere som et batteri, ikke som drivstoff i en forbrenningsmotor. Det eneste utslippet er det rene vannet som oppstår i reaksjonen. Det kaller vi nullutslipp!

  Farkoster med hydrogen brenselceller har rekkevidden nødvendig for langdistanse tungtransport

  Kontakt oss

  GreenH skal være en ledende kraft i reisen mot et grønnere samfunn. Vi skal produsere og levere grønt hydrogen der du trenger det, når du trenger det.

  Ta gjerne kontakt for en samtale.