Nytt hydrogenanlegg på Langstranda er i rute

Planforslag for hydrogenanlegg på Langstranda er behandlet uten merknader. Dette er et viktig steg for å kunne inngå hydrogenkontrakter og realisere et hydrogenanlegg i Bodø.

Administrasjonen i Bodø kommune har behandlet planforslag for et nytt hydrogenanlegg på Langstranda og konkludert med at forslaget har tatt hensyn til innspill ved planoppstart, nødvendige utredninger er gjort og at planforslaget er så gjennomarbeidet at det kan sendes på offentlig ettersyn og legges til høring. Lørdag ble det endelige planforslaget sendt ut. Espen Lied, prosjektdirektør i GreenH, er fornøyd med fremdriften og at planforslaget får gode tilbakemeldinger fra kommunen.

– Vi har jobbet i nærmere to år med å utvikle dette anlegget og tomta i Bodø. Da betyr det mye for oss at kommunen beskriver planforslaget som grundig og dekkende. Anlegget skal forsyne hydrogen til ulik bruk som mange mennesker og selskaper vil bli avhengige av, og leveransesikkerhet blir svært viktig. Uten sikkerhet i gjennomføringsplan kan man ikke inngå kontrakter om leveranse av hydrogen og vi har derfor gjort alt vi kan for å sikre at prosjektet er så gjennomarbeidet som mulig, sier Lied.

Administrasjonen i Bodø kommune har gått grundig igjennom planforslaget som er utarbeidet av Norconsult, og har ikke funnet mangler. Planforslaget har vært presentert og behandlet på fagmøtet på Byutvikling og plankart er gjennomgått av plankontroll. 

-Det er sjeldent kommunen mottar en planleveranse som ikke trenger en eller flere runder med tilbakemeldinger og merknader før den kan sendes på høring. I denne planen er alt som kommunen krever og forventer kommet med og kommunen har ikke funnet noen mangler som må utbedres før høring.  sier Annelise Bolland, Leder for byutvikling

Etter nærmere 9 måneder med utredninger og reguleringsarbeid går nå GreenHs planlagte hydrogenanlegg på Langstranda mot neste fase. Målet er politisk sluttbehandling av planen i bystyret før sommeren.

– Jeg vil rose Bodø kommune som tilrettelegger og planmyndighet. Vi arbeider med industritomter flere steder langs norskekysten, og må si at i Bodø opplever vi en veldig sterk kombinasjon av faglighet, fleksibilitet og fremdrift. Dette er en by som virkelig ønsker å bli et hydrogenknutepunkt, sier Lied.

Grundige analyser

Ut over de helt grunnleggende undersøkelsene som grunnforhold og infrastruktur på og til eiendommen, har GreenH gått detaljert til verks i sitt prosjekterings- og analysearbeid. 

– I samarbeid med nettselskapet Arva har vi fått utført en teknisk og samfunnsøkonomisk utredning på leveranse av nødvendig kraft til Langstranda. Vi har også fått utført analyser av bølge- og vindforhold på lokasjonen, og modellert fartøybevegelser under bunkring. Slik kan vi være trygge på at et skip eller ferge skal få fylt drivstoff også i uvær, sier Lied.  

Sikkerhet på anlegget og dets omgivelser har blitt behandlet i flere runder i samarbeid med selskapet Gexcon.

– Vi vurderte mange lokasjoner før vi bestemte oss for Langstranda, og har brukt nærmere ett år bare på utredninger relatert sikkerheten ved anlegget. Det var mye eksisterende infrastruktur i Bodøområdet som gjorde det vanskelig å plassere et hydrogenanlegg, men vi er helt trygge på at Langstranda oppfyller de svært strenge sikkerhetsstandardene vi operer med i hydrogenproduksjon, sier Lied.

Positive industrinaboer

Andre industriaktører som holder til på Langstranda er positive til planene. Finn Olsen Rederi skulle kjøpe kai på Langstranda i 1993, men endte i tillegg opp med den 8000m2 store bygningen kjent som «Seabird-bygningen». I dag er det Vegar Olsen som holder til i bygningen og utvikler eiendommen på vegne av familien.  

– Vi har et sterkt ønske om å utvikle industri på Langstranda og synes derfor det er veldig positivt med etableringen av GreenHs hydrogenanlegg og synergiene det vil få for området, sier Olsen.

Også Tore Mosand ved Nordland Betong ser mange fordeler ved etablering av hydrogenanlegg på Langstranda. Han forteller også at Nordland Betong allerede har et godt samarbeid med GreenH. 

– Vi opplever GreenH som både grundige og profesjonelle, og ser flere mulige synergier med etableringen av hydrogenanlegget på Langstranda. Både den eksisterende og den planlagte industrien på Langstranda vil spille en viktig rolle i utviklingen av nye Bodø. Her vil det både bli overskuddsvarme, infrastruktur og grønn energi og ikke minst flere industri-arbeidsplasser, som Bodø vil trenge mye av i årene som kommer.»

Et viktig steg mot etablering av anlegg i Bodø

Dette er et viktig steg på vegen mot å realisere et hydrogenanlegg i Bodø. Etablering av et hydrogenanlegg er en kompleks prosess der grundige utredninger og offentlige godkjennelser er nødvendig. Uten å ha kommet langt i denne prosessen kunne vi ikke ha inngått kontrakter der man forplikter seg til et oppstartstidspunkt, sier Lied.

Anlegget vil innebære en investering på mer enn en halv milliard kroner og GreenH anslår at det vil føre til 20-30 nye arbeidsplasser i Bodø.

Plasseringen på Langstranda er unik i forhold til å skape verdiskaping. Her er det annet fremtidig hydrogenforbruk rett ved tomtegrensen, synergier i forhold til fjernvarme, flyplass, og smart byutvikling. GreenH mottok i desember 2021 5.9 millioner i støtte fra Pilot-E programmet for å utrede løsninger for slike synergier.

Kontakt oss

GreenH etablerer produksjon og salg av hydrogen ved flere lokasjoner i Norge. Hvis du er interessert i å høre mer om oss og noen av våre prosjekter, ta gjerne kontakt.